+421 949 148 195
Infolinka: 8:00 - 16:00 Po - Pá
info@prodrobce.cz
Prodrobce.cz - Vše pro dětičky a jejich maminky na jednom místě
Infolinka: 14:00 - 20:00 Pon - Pia
predrobca.sk - Všetko pre detičky a ich mamičky na jednom mieste.
Menu

Všeobecní obchodní podmínky
Internetového obchodu prodrobce.cz

I.Úvodné ustanovení a definice

1.Týmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také "VOP") se řídí právní vztahy mezi společností

Obchodní jméno: Peter Lojan - PERLEN
Místo podnikání: 06901 Snina, Sládkovičova 1809/93, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku: Okresní úřad Humenné, Číslo živnostenského rejstříku: 720-25010
IČO: 52894169

DIČ: 1082436652
IČ DPH: SK1082436652
Bankovní účet: SK22 0200 0000 0043 6460 4858

(Dále také "Prodávající") a každou osobou, která je kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy České republiky zejména zákonů, zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající provádí prodej formou dropshippingu, přičemž dodavatelé prodejce vystupují jen v postavení zprostředkovatele prodeje zboží a služeb.Kontakt a adresa prodávajícího je:

Peter Lojan - Perlen, 06901 Snina, Sládkovičova 1809/93, Slovenská republika
Email: info@prodrobce.cz
Tel.č .: +4219491481952.Prodávajíci je současně provozovatelem elektronického systému prostřednictvím kterého provozuje internetový obchod na doméně s názvem prodrobce.cz (dále také "Internetový obchod").

3.Dodávateľom zboží a služeb nabízených v Internetovém obchodě je Prodávající.

4.Kupujúcim je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího, a která obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu.

4.1.Spotrebiteľom je kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího, nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

5.Produkty jsou výrobky nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě prodávajícího.

6.Príslušným orgánem vykonávající dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:


Inspektorát SOI pro Středočeský kraj
Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č .: 051/772 15 97
fax č .: 051/772 15 96
email: po@soi.sk


7.V případě jakýchkoliv stížností nebo podnětů, ty Spotřebitel může adresovat i přímo Prodávajícímu, přičemž doporučujeme Kupujícím, aby na zasílání stížností a podnětů prodávajícímu využili emailovou adresu prodávajícího: info@prodrobce.cz

Jakákoliv stížnost bude posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů v souladu s právním řádem České republiky. Přičemž o jejím vybavení informujeme spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.


II. Objednávka produktu - uzavření kupní smlouvy

1.Návrhom na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, je objednávka produktů realizována prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře v Internetovém obchodě Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky / např. e-mail, telefon, fax, a.i .. V případě úhrady produktů před jejich doručením Kupujícímu, kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

2.K akceptaci objednávky produktů ze strany Prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení (elektronicky) přijetí objednávky, přičemž prodávající informuje Kupujícího, že objednávka produktu byla přijata a následně Prodávající informuje kupujícího o zadání objednávky k odeslání.

3.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků Prodávajícího a Kupujícího.

4.Kúpna smlouva může zaniknout i dohodou smluvních stran, odstoupením případně její vypovězením.

5.Predávajúci tímto zároveň informuje kupujícího, že nepodmiňuje uskutečnění objednávky vyžadováním souhlasu s obchodními podmínkami, s ohledem na rozhodnutí SOI vydané pod spisovou značkou SK / 0677/99/2015.
III. Kupní cena a platební podmínky

1.cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen "kupní cena") je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

2.základní platidlem je měna česká koruna.

3.Kupní cena zboží a služeb je zřetelně uvedena v Internetovém obchodě. Odesláním objednávky Kupující uvedené kupní ceny akceptuje. V kupní ceně produktů nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady související s dodáním produktů.

Formy doprav a poplatky za dopravu jsou uvedeny v Čl.VII bod. 2 a násl., Těchto VOP. Formy platby za Zboží a poplatky za uvedené formy platby jsou uvedeny v článku IV. bod 1 a násl., těchto VOP, přičemž kupující se zavazuje poplatky za zvolenou formu dopravy a za zvolenou formu platby uhradit spolu s kupní cenou zboží, podle zvolené formy dopravy a platby.

Formy doprav a poplatky za dopravu jsou uvedeny i na samotném Internetovém obchodě prodávajícího.
Formy plateb a poplatky za zvolené formy plateb jsou uvedeny i na samotném Internetovém obchodě prodávajícího.


IV. způsoby platby

Za zboží a služby v Internetovém obchodě Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:
1.1.platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi nebo na poště při přebírání zboží):

1.1.2. Poplatek za dobírku v případě zvolení platby na dobírku je v případě nákupu zboží v celkové částce nižší než 300 Eur s DPH - 45 Kč

1.1.3. Poplatek za dobírku v případě zvolení platby na dobírku je v případě nákupu zboží v celkové částce rovné nebo vyšší než 300 Eur s DPH - 45 Kč

1.2.platba předem vkladem nebo převodem na účet prodávajícího - cena 0 Kč


V. Dodání produktů


1.Produkt označený jako skladem prodávající expeduje do pěti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě pokud si kupující zvolil jako způsob platby, platbu předem na účet prodávajícího, produkt prodávající expeduje do pěti pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě pokud z označení produktu vyplývá, že produkt není na skladě prodávajícího, případně se vyskytly jiné objektivní skutečnosti znemožňující dodání produktu, prodávající se zavazuje dodat produkt nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě pokud je zvolený způsob platby předem na bankovní účet prodávajícího az označení produktu vyplývá, že produkt není na skladě prodávajícího, případně se vyskytly jiné objektivní skutečnosti znemožňující dodání produktu, prodávající se zavazuje dodat produkt nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

1.1.Predávajúci je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.

2.Pokud prodávající nemůže kupujícímu z objektivních důvodů objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se strany nedohodnou na náhradním plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká.

2.1.Predávajúci ve smyslu čl. V bod 2., vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu stejnou formou jakou platil Kupující. Změna formy vrácení kupní ceny je možná jen se souhlasem Kupujícího.

3.místo dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

4.Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

5.Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním Kupujícímu (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu).

6.Predávajúci může zaslat zboží který je okamžitě dostupný Kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.VI. převzetí produktu


1.Nebezpečenstvo poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné třetí osoby.

2.Vlastnícke právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem doručení a řádného převzetí zboží nebo služby.

2.1.Kupujúci má mimo jiné právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce zejména pokud je dodána věc jiného typu nebo v případech:

a) dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (jiné nebo poškozené věci),
b) dodání věci v poškozeném obalu nebo,
c) dodání věci bez příslušných dokladů.
2.2.Pokiaľ dojde k dodání věci Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má kupující právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, má právo kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

2.3.Kupujúci je povinen Prodávajícímu uhradit řádně dodané zboží nebo službu řádně a včas.VII. Přepravní - způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu1.Prepravné náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu uvedeného na internetové stránce. Formy dopravy jsou uvedeny v čl. VII bod 2.1. a násl., těchto VOP, přičemž ceny za uvedené formy doprav jsou uvedeny v čl. VII bod 2.2. a násl., těchto VOP.

Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů.

2.1. Formy Dopravy:

2.1.2.Kuriérska služba Geis a GLS

2.2.Ceny za Dopravu:

2.2.1.Cena za dopravu prostřednictvím Kurýrní služby Geis a GLS pro území České republiky - cena 108 Kč
2.2.2. Cena za dopravu prostřednictvím Kurýrní služby Geis a GLS pro území České republiky: cena 108 Kč
2.2.2.1. Balík nadrozměrný - příplatek za nadrozměr (příplatek za nadrozměr je uveden podle druhu tovaru)
2.2.2.1. Balík o hmotnosti rovnající se nebo vyšší 10 Kg 
2.2.3. Cena za dopravu prostřednictvím Kurýrní služby Geis a GLS pro území mimo České a Slovenské republiky - cena na základě zvláštní cenové nabídky prodávajícího, kupujícímu
2.4.Pri objednávce zboží nad částku 3000 Kč s DPH je doprava za cenu 0 Kč (neplatí pro nadrozměrné zboží)VIII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu1.Spotrebiteľ je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 12 zák. č. 102/2014 Sb. Jestliže splnil prodávající tyto informační povinnosti dodatečně, je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající splnil informační povinnost.

Pokud prodávající neposkytl spotřebiteli poučení o právu odstoupit od smlouvy ani v dodatečné lhůtě podle předchozího, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.


2.Spotrebiteľ je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.


3.Spotrebiteľ je povinný, pokud toto právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu místa podnikání prodávajícího, která je: Peter Lojan - perlení , 06901 Snina, Sládkovičova 1809/93, Slovenská republika


Toto právo může spotřebitel uplatnit i v kterékoliv provozovně prodávajícího. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb.).


4.Odstúpenie od kupní smlouvy lze u prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme spotřebiteli aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh od jakého zboží odstupuje, jméno a příjmení, adresu a případně i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl prodávajícímu z odstupující smlouvy, pokud se rozhodne, že si žádá zaslat platbu za zboží na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě prodávající vrátí spotřebiteli platbu za zboží stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě.

5.Odstúpením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Sb.

6.Spotrebiteľ může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný k nahlédnutí i stažení na internetové stránce prodávajícího.

7.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102 / 2014 CFU, nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 CFU

8.Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. Zákona č. 102/2014 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů

9.V smyslu § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Sb., Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

10.Spotřebitel je oprávněn vrácení zboží, který nabyl na základě smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní, prodávajícímu odepřít až do doby, kdy prodávající spotřebiteli vrátí zaplacenou cenu nebo zálohu za zboží nebo službu.


11.Zásilky poslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzato. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.


12.Pri odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů

13.Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 odst. 6, spotřebitel je povinen uhradit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočte poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Pokud je celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění.


Spotřebitel není povinen platit za

a) služby poskytnuté během lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, jestliže:
prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) nebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Sb.
spotřebitel neudělil prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby podle § 4 odst. 6, Zákona č. 102/2014 Sb.

b) zcela nebo částečně poskytnut elektronický obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud:
spotřebitel neudělil prodávajícímu výslovný souhlas k zahájení elektronického obsahu podle § 4 odst. 8, Zákona č. 102/2014 Sb.
spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo
prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení podle § 6 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Sb.

15.Okrem povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Sb. uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

16.Právo na odstoupení se nevztahuje na zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU

konkrétně:

a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od zmluvy.12.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli prostředky stejnou formou, jakou je od Spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků Spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.
13.Pri odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odstavce 1 zákona č. 102/2014. CFU před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Alternativní řešení sporů

1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, nebo přímo ZDE; zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http: // ec. europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo ZDE. Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www .mhsr.sk av zákoně č. 391/2015 Sb z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.
2.Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40 / 1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákon č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele.

3.Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateli, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

4.Tieto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě prodávajícího 12.02.2020.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte:

Výměna a vrácení do 14 dnů
Doprava zdarma od 3000 Kč
neplatí pro nadrozměrný zboží
Věrnostní klub
chevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram